3-кю зеленый пояс

UKEMI

 • MAE UKEMI
 • USHIRO UKEMI
 • FLYING KATA UKEMI
 • MAE UKEMI  USHIRO UKEMI
 • REVERSE  MAE UKEMI
 • YOKO UKEMI

TAI SABAKI

 • IRIMI TENKAN
 • IRIMI TENKAN TENKAI
 • USHIRO TENKAN
 • TSUGI ASHI
 • AYMI  ASHI
 • SHIKKO

TACHI WAZA

1)  KATATE RYOTE TORI – IKYO (OMOTE,URA)

2)  SHOMEH UCHI – SANKYO (2 WAYS) → (посмотреть видео урок)

3) CHUDAN TSUKI – KOTE GAESHI

4)  YOKOMEH UCHI – KOTE GAESHI (2 WAYS)  → (посмотреть видео урок)

5)  CHUDAN TSUKI – IRIMI NAGE

6)  YOKOMEH UCHI – TENCHI NAGE

7)  YOKOMEH UCHI – IRIMI NAGE (2 WAYS)

8)  SHOMEH UCHI – KOKYU NAGE  → (посмотреть видео урок)

9)  CHUDAN TSUKI – UDE GARAMI

10)  YOKOMEH UCHI – UDE GARAMI (DIRECT) → (посмотреть видео урок)

11)  KATATE TORI GYAKU HANMI – SOKUMEH IRIMI NAGE → (посмотреть видео урок)


USHIRO WAZA

12) USHIRO RYO KATA TORI – NIKYO → (посмотреть видео урок)

13) USHIRO HIJI TORI (LOCK ELBOW) – IKYO URA → (посмотреть видео урок)


HANMI HANTACHI WAZA

14) KATATE TORI GYAKU HANMI – SHIHO NAGE → (посмотреть видео урок)


SUWARI WAZA

15) SHOMEH UCHI – IRIMI NAGE

16) SHOMEH UCHI – KOTE GAESHI → (посмотреть видео урок)


BUKI WAZA

17) SHOMEH UCHI – IKYO

18) YOKOMEH UCHI – TANTO TORI GOKYO


JIYU WAZA       

CHUDAN TSUKI – (2 attackers)